1. Đổi trả

  • Đổi trả là đổi hàng hoặc trả hàng.
  • Đổi hàng là quý khách đổi sản phẩm đã mua tại Jopa sang sản phẩm khác của Jopa.
  • Trả hàng là quý khách trả lại sản phẩm đã mua tại Jopa và được hoàn lại 100% tiền.
  • Vì lợi ích của quý khách hàng, Jopa áp dụng thời hạn đổi hàng 7 ngày. Được tính từ ngày mua sản phẩm.

2. Điều kiện đổi trả

  • Sản phẩm mua tại Jopa.
  • Sản phẩm vẫn còn trong thời gian đổi trả 7 ngày.
  • Sản phẩm không bị thay đổi, còn nguyên trạng khi đến tay khách hàng.